North Korea spy satellite crashes into sea, Seoul salvages wreckage